ประกาศผลสอบราคา/ประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.1
  รายละเอียด :

 

 

 

 

                                                           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด

เรื่อง  ประมูลจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองซื่อ หมู่ที่ 1

ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

            

 
 

 

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด     มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองซื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 หลัง  โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                     

                       ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้

                      1.  เป็น (นิติบุคคล)  ผู้มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่ประมูลจ้างดังกล่าว ต้องมีผลงาน(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                       2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  ในขณะที่ยื่นเอกสารประมูลราคา

                       3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่

 รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า

  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้าและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 

การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

 

                     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557   ระหว่าง เวลา 09.00น.ถึง 09.30 น. ณ.กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ถ้าไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมถือว่าได้รับทราบแล้ว

                             กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ในวันที่  22  ธันวาคม  2557 ระหว่างเวลา  10.00 น.   ถึงเวลา  10.30  น.  ณ. ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น ๓    คณะกรรมการฯจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5(1) ณ. วันประกาศประมูลหรือไม่ และกำหนดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) ห้องสถานที่จัดการประมูล  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

                  

                      ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ 3,500.-บาท ณ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  ระหว่างวันที่  2  ธันวาคม  2557   ถึงวันที่  12  ธันวาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ  พร้อมสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3483-9038   หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทาง  เว็บไซด์  กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง  www.gprocurement.go.th 

                  

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                                                 

 

                                        ประกาศ    วันที่   2  ธันวาคม    ..   2557

 

 

 

                                              (นายสมพงษ์    รอดดารา)

 

                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 840 คน